EN   UA

емблема маркетинг

 

 КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ

 Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Поперечний Степан Іванович

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ МАРКЕТИНГУ

Маркетинг вічний супутник товарного виробництва. Уже на ранніх етапах становлення ринкових відносин виробники продукції приймали господарські рішення з урахуванням стану ринку та тенденцій його розвитку. Як системний науковий підхід він сформувався у кінці ХІХ століття, коли в провідних університетах світу почато читати лекції з маркетингу. У Західному регіоні України того часу ідеї маркетингу пропагувались у періодичному виданні «Сільський господар». В публікаціях Ю. Олесницького до 1900 року зустрічаються поняття «аграрний маркетинг», «вертикальні маркетингові системи» тощо.

Історія викладання дисциплін і підготовки фахівців з маркетингу в університеті розпочинається з 1990 року. Передумовою цього були  трансформація економіки України з командно-адміністративної на ринкову, широке вивчення проблем становлення ринкових відносин взагалі, актуалізація ідей маркетингу.  Уже тоді в  університеті з ініціативи проф. Янківа М. Д. було розроблено необхідні матеріали і за погодженням з Мінагропром СРСР, у підпорядкуванні якого перебував в університеті, у 1990 році розпочато підготовку аграрних маркетологів. Доцільність підготовки таких фахівців підтвердилась розвитком подій у наступні роки, коли здійснювалась приватизація землі і майна, приймались відповідні законодавчі і нормативні акти, направлені на здійснення ринкових реформ в аграрному секторі економіки.

У першій половині 90-х років здійснювався підбір викладачів, створювались нові навчальні курси, формувалось методичне забезпечення дисциплін. Паралельно з цим відбувався процес самонавчання викладачів, отримання ними нових знань, опанування сучасних ринкових наук в поєднанні з постійною науковою роботою. На замовлення Міністерства аграрної політики і продовольства України на кафедрі виконано дві госпрозрахункові наукові теми. Уже на початкових етапах становлення ринкових відносин розроблено рекомендації щодо формування збутових кооперативів у сільській місцевості. За цей період освоєно викладання таких дисциплін як економічна історія, історія економічних вчень, маркетинг, міжнародні економічні відносини, економіка і організація м’ясо-молочної промисловості, фінанси підприємств, банки і банківська справа, ціни і ціноутворення, форми підприємництва в Україні і за кордоном, ділова політика і адміністрування тощо.

В 1995 році за результатами ліцензування розпочато підготовку фахівців за спеціальністю «Маркетинг у виробничій сфері».

 Тривалий час університет був єдиним вищим навчальним закладом аграрного профілю, де здійснювалась підготовка фахівців з маркетингу.

 Після першого набору студентів на вказану спеціальність значно збільшився обсяг навчальних дисциплін, що у свою чергу призвело до змін у кадровому складі. Для впорядкування методичної роботи і посилення наукових досліджень наказом ректора університету, проф. Кравціва Р.Й. від 14 жовтня 1996 року була створена кафедра маркетингу. З моменту створення кафедри тут працювали кваліфіковані досвідчені працівники, серед яких 2 професори, 3 доценти, 1 старший викладач із загальної чисельності 6 осіб.

Через зміни у переліку напрямів підготовки та спеціальностей, внесені Постановою КМУ від 24.05.1997 р. № 507 подальша підготовка фахівців здійснювалась за напрямом підготовки (спеціальністю) «Маркетинг».

Метою підготовки студентів за спеціальністю „Маркетинг” завжди було формування фахівця з такими визначальними рисами як гнучке мислення, широкий діапазон загальноосвітніх і глибокий - спеціальних знань, творчий і системно-дослідницький підхід до вирішення проблем маркетингу та організаційної роботи, здатність до прорахованого ризику, схильність до нововведень і умінь правильно діяти в умовах неповної інформації та браку необхідних фінансових і матеріальних ресурсів.

У даний час наукові дослідження викладачів кафедри спрямовані на обґрунтування основних напрямів маркетингової діяльності підприємств, що займаються виробництвом і переробкою продуктів сільського господарства, формування систем цін та ринкової інфраструктури. За результатами конкурсу студентських наукових робіт студенти за спеціальністю «Маркетинг» систематично займають призові місця, що відзначається у відповідних наказах Міністерства освіти і науки України.

Кафедра підтримує зв’язки із зарубіжними вищими  школами, де науково-педагогічні працівники кафедри  проходять стажування, беруть участь у роботі наукових конференцій. Укладена угода з Університетом інформатики та прикладних знань (м. Лодзь) щодо спільної українсько-польської підготовки студентів.

Перспективи розвитку кафедри визначаються доцільністю подальшої підготовки  фахівців з маркетингу. В умовах активізації міжнародних інтеграційних процесів посилюються проблеми підвищення конкурентоспроможності продукції, формування великих товарних партій однорідної продукції, виведення їх на віддалені, в тому числі зарубіжні ринки. Мережі місцевих продовольчих супермаркетів уже в даний час віддають переваги заготівлям таких партій моркви в Індії, а часнику – в Туреччині. До цього часу не сформована належна інфраструктура ринку. Через це невеликі товаровиробники у значній мірі ізольовані від ринку. Не відмічається природнього процесу диференціації особистих селянських господарств, трансформації окремих з них у ринково орієнтовані господарства  товарного типу. Не здійснюється ринкове котирування цін. У аграрному секторі економіки відчувається дефіцит фахівців, які мають навички адаптації сільськогосподарських підприємств до ситуації на ринку, здійснювати ті напрями діяльності, де підприємство має шанси на успіх. Посади фахівців з маркетингу у підприємствах АПК, не рідко, займають особи, у яких „почуття знайомості з маркетингом” поєднується з дуже приблизними уявами про нього. Ситуація з впровадженням аграрного маркетингу характеризується тим, що елементи маркетингової діяльності застосовуються у підприємствах. Більше того, віддаючи данину моді, на багатьох з них створено відділи маркетингу. Аналіз практики функціонування таких служб показав, що через відсутність фахівців – професіоналів ці функціональні підрозділи залишаються інородними структурами, працюють ізольовано від інших підрозділів або виконують звичайні оперативні функції, далекі від справжньої маркетингової діяльності. Маркетинг – це філософія діяльності всього підприємства як єдиного взаємопов’язаного організму. Маркетингові функції повинні пронизувати всі функціональні підрозділи. Тільки за умови належного забезпечення висококваліфікованими фахівцями з маркетингу і такої постановки питання маркетингова діяльність може дати плідні результати.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru