EN   UA

label КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент Батюк Богдан Богданович

 Контакти:
вул. Тершаківців 11
телефон 239-26-19,
е-mail: mened@lvet.edu.ua

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Кафедра управління сільськогосподарським виробництвом утворена у 1977 р. шляхом розподілу окремих дисциплін з функціонуючої на той час кафедри економіки і організації сільськогосподарського виробництва.

Завідувачами кафедри були: к.е.н., доц. Дичко С.М. (1977 - 1979 рр.), к. юр. н., доц. Ломоносова О.М. (1979 – 1980 рр.). У 1980 р. кафедру очолив
к. ф.-м. н., доц. Кухар Р.Б. Працівниками кафедри були: к.е.н., доц.: Кіт В.Г., Маланчук М.М., Шульський М.Г., Єлейко О.І. ; к. юр. н., доц. Фецич Г.В., к.е.н., ст. викл. Вантух В.П., ст. викл.: Сімонцев Я.Б., Марич С.М., асис. Батіг М.Б., ст. лаборанти: Лущик Є.А., Кущаковська Б.Я. та інші.

Одночасно відмітимо, що на перших та наступних етапах формування та функціонування кафедри відбувалися процеси залучення професорсько-викладацького складу з інших вищих навчальних закладів міста Львова на правах сумісництва, а саме: д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України Галанець В.Г., д.е.н., проф.: Єлейко В.І., Дайновський Ю.А.; к.е.н., доц.: Пелех С.М., Батьковець Г.А., Матлашенко В.Б., Кирилейза, В.П., Олесневич Д.Л., Лихолат Є.О., Колос Б.О., Дудяк Р.П.; к.юр.н. Смолин Г.В., к. ф.- м. н. доц. Новосад В.П. та інші. Крім того на кафедрі працювали: д.е.н., проф., Левків Г.Я., доц. к. тех.н. Пеленський О.Л., доц. к.е.н. Гарасимлюк М.В., асист. Янів Л.І., ст. лаб. Єщенко Х.Б та інші.

З ініціативи проф. Кухара Р.Б. у 1996 р. було відкрито новий напрям підготовки фахівців з «Менеджменту» за спеціальностями: менеджмент організацій та менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Його стараннями та за участю інших працівників кафедри згодом була створена нова потужна структурна одиниця університету – факультет економіки та менеджменту, який на сьогоднішній день нараховує більше сотні науково-педагогічних працівників.

У період реформування (2005 р.) функціонуюча кафедра менеджменту стала основою для створення кафедри правознавства, яку очолив к. юр. наук, доц. Смолин Г.В. (згодом к. юр. н., доц. Люблін В.Д., а тепер проф. Андріїв В.І.). У 2007 році відбувся поділ кафедри менеджменту на такі кафедри: менеджменту ЗЕД (зав. каф. к.е.н., доц. Батюк Б.Б., згодом к.е.н., доц. Пенцак Т.Г.), менеджменту (зав. каф. проф. Шульський М.Г.) та інформаційних систем в менеджменті (зав. каф. проф. Кухар Р.Б., згодом проф. Філевич П.В.)

На сьогоднішній день кафедру менеджменту очолює д.е.н., проф. Шульський М.Г., кафедру інформаційних технологій у менеджменті – к.ф.-м.н., доц. Степанюк О.І., а кафедру менеджменту ЗЕД, яку у 2016 році було перейменовано на кафедру публічного управління та адміністрування, завідувачем якої став д.держ.управ., проф. Парубчак І.О.

У сучасних умовах підготовку фахівців на кафедрі менеджменту забезпечує висококваліфікований персонал кафедри у складі: завідувач кафедри д.е.н., професор Шульський Микола Григорович; д.е.н., професор Колодійчук Володимир Анатолійович; к.е.н., доценти: Франчук Ірина Богданівна, Вовк Мирослава Василівна, Коробка Світлана Василівна, Минів Роман Михайлович, Батюк Богдан Богданович, Гірняк Катерина Михайлівна, Смолинець Ігор Богданович; асистенти: Диндин Віталій Львович та к.е.н. Воскобійник Соломія Ярославівна; старший лаборант Новак Мар’яна Володимирівна.

Співробітниками кафедри забезпечується навчальний процес з таких дисциплін, а саме: «Менеджмент», «Бухгалтерський облік», «Контролін», «Операційний менеджмент», «Аграрний менеджмент», «Організація праці менеджера», «Дипломатичний протокол», «Інноваційний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Управління персоналом», «Самоменеджмент», «Управління потенціалом підприємства», «Міжнародний менеджмент», «Управління змінами» та інші.

За період існування кафедри її співробітниками опубліковано понад 500 наукових праць і методичних розробок, випущено монографії, а саме: «Особисті господарства населення: стан, можливості та перспективи», «Фермерство: проблеми становлення і розвитку», «Еміграція в оцінці Івана Франка», «Іван Вишенський в оцінці Івана Франка», «Розвиток малого підприємництва в сільському господарстві», «Вдосконалення системи збуту тваринницької продукції», «Управління державою ІІІ тисячоліття, або Стратегія і тактика побудови Української національної держави», «Економічна ефективність формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств», «Ефективність логістики зерна та продуктів його переробки». Також підготовлено значну кількість методичних розробок з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Науково-дослідна робота на кафедрі проводиться за такою темою: «Розвиток форм господарювання у сільському господарстві в умовах трансформаційних процесів у системі АПК». Результати досліджень доповідаються щорічно на міжнародних науково-практичних конференціях у різних містах України. Підготовка наукових кадрів на кафедрі менеджменту проводиться за рахунок навчання в аспірантурі.

Співробітники кафедри беруть активну участь у житті університету:

  • завідувач кафедри Шульський М.Г. є членом Спеціалізованої Ради із захисту дисертацій, член Вченої ради факультету та університету;
  • доцент Вовк М.В. обіймає посаду заступника декана факультету економіки та менеджменту з виховної роботи;
  • доцент Франчук І.Б. виконувала функції відповідального секретаря приймальної комісії університету.

Основні напрями наукової діяльності викладачів кафедри здійснюються у відповідності з їх науковими темами, над якими вони працюють, а саме:

Шульський Микола Григорович, (Shulskyi Mykola) доктор економічних наук, за спеціальністю 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК» завідувач кафедри, професор.

Основний напрям діяльності: «Удосконалення управління формами господарювання в системі АПК».

Колодійчук Володимир Анатолійович, (Kolodiichuk Volodymyr)  доктор економічних наук, за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», професор кафедри менеджменту.

Основний напрям діяльності: «Проблеми підвищення ефективності логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК, структурно-функціональне й інституційне забезпечення механізму ефективного розвитку зернового ринку, технології біржової торгівлі та умови інтеграції аграрних підприємств у світові логістичні системи».

Франчук Ірина Богданівна, (Franchuk Irina) кандидат економічних наук, за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», доцент кафедри менеджменту.

Основний напрям діяльності: «Розвиток особистих селянських господарств у малоземельному регіоні».

Вовк Мирослава Василівна, (Vovk Myroslava) кандидат економічних наук, за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», доцент кафедри менеджменту.

Основний напрям діяльності: «Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств».

Коробка Світлана Василівна, (Korobka Svitlana) кандидат економічних наук, за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», доцент кафедри менеджменту.

Основний напрям діяльності: «Мале підприємництво в системі сільського розвитку».

Батюк Богдан Богданович, (Batuyk Bogdan) кандидат економічних наук, за спеціальністю 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК», доцент кафедри менеджменту.

Основний напрям діяльності: «Ринкове реформування регіонального АПК»

Минів Роман Михайлович, (Myniv Roman ) кандидат економічних наук за спеціальністю – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», доцент кафедри менеджменту.

Основний напрям діяльності: «Організаційно-економічні засади ефективного функціонування та розвитку птахівничих підприємств»

Гірняк Катерина Михайлівна, (Hirniak Kateryna) кандидат економічних наук, за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», доцент кафедри менеджменту.

Основний напрям діяльності: «Функціонування та розвиток підприємств з виробництва свинини»

Смолинець Ігор Богданович, (Smolynets Igor) кандидат економічних наук, за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», доцент кафедри менеджменту.

Основний напрям діяльності: «Організаційно-економічні основи розвитку підприємницької діяльності в сільському господарстві».

Воскобійник Соломія Ярославівна, ( Voskobiynyk Solomiya) кандидат економічних наук, за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)», асистент кафедри менеджменту.

Основний напрям діяльності: «Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах».

Диндин Віталій Львович, (Dyndyn Vitaliy) асистент кафедри менеджменту.

Основний напрям діяльності: «Ефективний розвиток молочного скотарства в аграрних формуваннях».

12

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru