EN   UA

46

КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

В. о. завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доцент Войтович Надія Миколаївна

 

e-mail кафедри: historyecoter@lvet.edu.ua

history_econtheory_lvet@ukr.net

inst   facebook

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

Наукова тема кафедри «Історичні та економічні аспекти розвитку України на мікро-, макро- і мезорівнях» на 2024-2025 рр.

 

Наукові публікації співробітників кафедри:

1.Войтович Н. Розвиток етнотуризму в Українських Карпатах: виклики та перспективи. Матеріали  Круглого  столу  «Розвиток  туризму  в Україні: проблеми, виклики та перспективи», Львів, 26 вересня 2019 р. Львів : ЛНУВМБ, 2019. С. 21-25.

2.Войтович Н., Денис І. Демонологічні мотиви родильної обрядовості бойків. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : історичні науки. 2021. Том 32 (71). № 1. С. 157-161. 

3. Войтович Н., Пахолок І. Образ «вовкуна» в народних демонологічних уявленнях бойків. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : історичні науки. 2021. Том 32 (71). № 2. С. 150-154.

 4.Войтович Н., Бричка Б., Гримак О. Жебрацтво як девіація: історичний та соціальний аспекти. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : історичні науки. 2021. Том 32 (71). № 3. С. 39-44.

5.Войтович Н.М., Штангрет Г.З. Русалка в системі демонологічних уявлень українців. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : історичні науки. 2021. Том 32 (71). № 4. С. 237-242.

6. Войтович Н.М., Бричка Б.Б. Бідність в Україні: історико-економічний аналіз. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : історичні науки. 2022. Том 33 (72). № 1. С. 14-20.

7.Войтович Н.М. Русальні обряди українців крізь призму народної демонології. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Історичні науки. 2022. Том 33 (72). № 3. С. 175-179.

8.Войтович Н.М. Образ відьми у демонологічних уявленнях бойків: основні мотиви. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія : Історичні науки. 2022. Том 33 (72). № 4. С. 241-246.

9.Ханас І., Войтович Н. Дородові звичаї й обряди українців Опілля та Бойківщини. Народознавчі Зошити. 2022. № 3(165). С. 664-673.

10.Войтович Н., Глушко M. Мотиви одруження українців галицького села у першій половині ХХ ст. (за архівними матеріалами Львівської Греко-католицької митрополичої консисторії). Східноєвропейський історичний вісник  [East European Historical Bulletin]. 2022. V.23. P.40–50.

Web of Science/Scopus

11.Войтович Н. Розлучення у сімʼях українців Галичини у 20-30-их рр. ХХ століття (за матеріалами судових справ Львівської Греко-католицької митрополичої консисторії). Український історичний журнал [Ukrainian Historical Journal]. 2022. №6. С. 98-107.

Web of Science

12.Brychka B., Vyslobodska H., Voitovych N. Poverty in Ukraine: evolution of interpreting and analysis of impact factors. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. T. 9. №2. P. 5-33. 

Web of Science/Scopus

13.Войтович Н.М., Заїка Т.П., Штангрет Г.З. Аналіз перспектив та ризиків цифровізації вищої освіти України (виміри глобалізації). Академічні візії. 2023. № 18. Режим доступу: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/261

14.Войтович Н.М., Пожоджук Д.Д. Скотарство у традиційній звичаєво-обрядовій культурі українців (середина ХІХ – початок ХХІ ст.). Євроінтеграційні перспективи розвитку аграрної економіки України : колективна монографія / за заг. редакцією Гримака О.Я. Львів : ННВК “АТБ”, 2023. С. 9-52.

15.Бричка Б. Б. Валютний канал трансмісійного меанізму грошово-кредитної політики. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія Економічна. 2019. № 57. С. 200-208. 

16.Бричка Б.Б. Монетарний режим таргетування інфляції та його ефективність.   Причорноморські економічні студії.  2019.  Вип. 42.  С. 175-181.

17.Бричка Б.Б. Облікова ставка та аналіз її динаміки в Україні [Електронний ресурс]. Інфраструктура ринку. 2019. №31. С. 3-9. 

18.Бричка Б. Б. Політика зміни нормативу обов’язкового резервування в Україні. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2019. № 3. С. 223-228.

19.Бричка Б. Б. Суть, цілі та типи грошово-кредитної політики. Причорноморські економічні студії.  2019.  Вип. 40. С. 182-186. 

20.Brychka B.B. Dynamics of the Ukrainian hryvnia exchange rate and its factors. Формування ринкової економіки в Україні. 2019. Вип. 41. С. 50-58

21.Бричка Б.Б. Грошово-кредитна політика НБУ у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Львів, 2020. 244 с.  

22.Бричка Б.Б. Підходи до аналізу фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ «Каргілл Енімал Нутрішн». Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2021. Том 23. № 98. С. 12-16.

23.Demchyshak N., Bahriy M., Brychka B., Vyslobodska H. Selection of financial stimulation instruments of enterprise’s innovation activity in open economy: the case of Ukraine. Bulletin of National academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. 2021. Volume 4, Number 392, P. 43 – 5

24.Вислободська Г., Бричка Б., Булик О. Зелений туризм як альтернативний напрямок диверсифікації діяльності виробників сільськогосподарської продукції. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. 2022. Том 24, №99. С.10-14.

Web of Science

25.Бричка Б.Б. Процентний та валютний канали передавального механізму грошово-кредитної політики НБУ. Євроінтеграційні перспективи розвитку аграрної економіки України : колективна монографія / за заг. редакцією Гримака О.Я. Львів : ННВК “АТБ”, 2023. С. 174-204.

26.Вислободська Г.П., Макаруха С.Р. Перспективи розвитку туристичної кооперації в сільській місцевості. Регіональна економіка та управління. № 4(26). 2019. С. 56-59.

27.Вислободська Г.П., Макаруха С.Р. Кооперація в туризмі: стан, проблеми та перспективи розвитку. Причорноморські економічні студії. № 47. 2019. С. 126-130.

28.Вислободська Г.П. Парадигма розвитку туристичного ринку України. Інфраструктура ринку. 2020. № 48. С. 54-58.

29.Вислободська Г., Бернацька І., Брух О., Дранус Л. Особливості маркетингу готельних та ресторанних господарств. Вісник ЛНАУ. Серія: Економіка АПК. 2021. № 28(1). С. 172-176.

30.Вислободська Г.П. Ринок виробничих сільськогосподарських послуг в Україні.. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія «Економічні науки». 2021. Том 23, №97. C. 3-7. 31. Липчук В.В., Вислободська Г.П. Особливості формування попиту на ринку туристичних послуг. Інфраструктура ринку. 2021. № 61. C.53-57.

32.Вислободська Г.П. Кейнсіанство та сучасна економіка. Актуальні проблеми педагогіки, філології та економіки : збірник тез доповідей Міжнар. науково-практичної конференції, Полтава, 24 червня 2021 року. С.30-31.

33.Вислободська Г., Булик О. Ефективність застосування маркетингових інструментів в управлінні туристичними підприємствами. Вісник ЛНУП. №29.2022. С.106-109.

34.Vyslobodska H., Kalaitan T. Historical aspects of the profit category formation and its modern interpretation for enterprises of the hotel and restaurant business. Bulletin of V. N. Karazin Kharkiv National University Economic Series. 2023. № (104. P. 79-88.

35.Бричка Г.П., Гримак О.Я. Витрати та доходи сільськогосподарських підприємств у контексті надання виробничих послуг: історичний та практичний аспекти. Євроінтеграційні перспективи розвитку аграрної економіки України : колективна монографія / за заг. редакцією Гримака О.Я. Львів : ННВК “АТБ”, 2023. С. 288-347.

36.Калайтан Т. В., Гримак О. Я., Кушнір Л. П., Шурпенкова Р. К., Сарахман О. М. Аналіз потенціалу готельного господарства Львівської області. Перспективи розвитку сільських готелів. Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С.З. Гжицького. Серія : Економічні науки. 2021. Т. 23 (98).

37.Вовк М.В, Кіндрат О.В., Гримак О.Я. Управління економічною конкуренцією в умовах COVID-19: європейські ініціативи та уроки для України. Науковий Вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія : Економічні науки. 2022. 24(99). С.15-19. 

38.Калайтан Т.В., Гримак О.Я., Кушнір Л.П. Фіскальне стимулювання конкурентоздатності українського туризму в умовах Євроінтеграції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2022. Вип. 44. С.41-49. 

39.Калайтан Т.В., Гримак О.Я., Кушнір Л.П., Шурпенкова Р.К., Сарахман О.М. Аналіз факторів, що сповільнюють відновлення міжнародного туризму після COVID-2019. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2022. №15. С.102-114. 

40.Roman Lozynskyy, Oleh Hrymak, Lesya Kushnir, Oksana Terletska, Myroslava Vovk. City size and functional specialization as factors of smart management: A case of Lviv Oblast, Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2021. 19(2), 384-397. Scopus

41.Yaroshevych, N., Stybel, V., Gutyj, B.,  Hrymak, O., Kushnir, L. Kalaitan, T., Kondrat, I. Analysis of state of public financing of environmental protection. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. 6/13 (114), 106–119. Scopus

42.Kunytska-Iliash M.V.Hrymak O.Ya.Dubyna M.P.Berezivskyi Ya.P.Zbarska A.V. Innovation- and technology-driven development of economy: strategic imperatives for realizing regional development capacity. Science and Innovation,  2022. 18(4), pp. 41–54. Scopus

43.Yaroshevych N.B., Gutyj B.V., Hrymak O.Ya., Kushnir L.P., Kalaitan T.V., Kondrat I.Y., Shevchuk O.O. The state of environmental taxation in Ukraine and the main directions of reform. Ukrainian Journal of Ecology, 2021. 11 (1). 350-359. WoS

44.Kalaitan T.V., Stybel V.V., Gutyj B.V., Hrymak O.Ya., Kushnir L.P., Yaroshevych N.B., Vovk M.V., Kindrat O.V. Ecotourism and sustainable development. Prospects for Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology, 2021. 11 (1). 373-383. WoS

45.Chemerys V., Kaplenko H., Kulish I., Maksym V., Dadak O., Kushnir L., Hrymak O. Theoretical aspects of the concept of" quality of life" in the context of environmental safety. Ukrainian Journal of Ecology, 2021. 11 (1). 196-200. WoS

46.Калайтан Т., Гримак О., Кушнір Л., Кондрат І., Ярошевич Н. Тіньова економіка індустрії гостинності та шляхи її обмеження в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2023.Т.2(49). С. 300-312. WoS

47.Kalaitan T., Stybel V., Hrymak O., Sarakhman O., Shurpenkova R. State support of the dairy industry and prospects for its development in the post-war period. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2023. Т.9. V.3. 159-178. WoS/Scopus.

48.Максим В., Соломонко Д., Литвин Р., Степанюк О. Економічна ефективність переробки органічних відходів тваринництва на біогумус. Науковий вісник Львівського національного університету  ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького. Серія : Економічні науки. 2021, т 23, № 97. С.34-39.

49.Небоженко Т.Т. Дисертаційна робота «Соціально-економічні засади розвитку організаційно-правових форм підприємницької діяльності у сільському господарстві» (08,00,04 - економіка та управління підприємствами - за видами економіч­ної діяльності). «Львівський університет бізнесу та права» Львів, 2019.

50.Небоженко Т.Т. Особливості економічної поведінки сільськогосподарських виробників в Україні. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія : Економічні науки, 2020, т 22, № 95. С.27-31.

51.Небоженко Т.Т. Галузева оцінка аграрної економіки в умовах сучасних викликів. Євроінтеграційні перспективи розвитку аграрної економіки України : колективна монографія / за заг. редакцією Гримака О.Я. Львів : ННВК «АТБ», 2023. С. 261-287.

52.Nebozhenko T., Rassadnykova S., Lvova I., Palii S., Marushchak S. Economic Development of Countries and Formation of International Business Relations under the Influence of Globalization. Economic Affairs, 2023, V. 68(03), P. 1577-1588 Scopus

53.Пожоджук Д. Скотарська тематика дня Святого Юрія: бойківсько-волинські паралелі. Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат. Проблеми їх збереження та використання : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції до 80-річчя від дня народження Михайла Рожка, 6-7 червня 2019 р., Львів; Урич / Відп. за вип. Р. Г. Миська. Львів, 2019. С. 55-56.

54.Pozhodzhuk D. Cattle-Breeding Theme of the Easter Holidays Among Volyn’ Inhabitants. Spheres of Culture. Lublin, 2019. Vol. XIX. P. 159-168.

55.Пожоджук Д. Культ свійських тварин у зеленосвятській обрядовості волинян. Народна творчість та етнологія. 2021. № 3. С. 19-33.

56.Пожоджук Д.Д. Голки в обряді скотарської магії волинян. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Харків, 2021. Вип. 32. С. 6-16.  

57.Пожоджук Д.Д. Традиційне скотарство в календарно-побутовій обрядовості волинян (загальноукраїнські риси та локальні особливості) : дис. на зд. наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія» в галузі знань 03 «Гуманітарні науки». Львів, 2022. 269 с.

58.Пожоджук Д. «Як візьме чорт вірьовку, то забере й коровку»: локальна звичаєвість скотарського торгу. Народознавчі зошити. 2023. № 5. С. 1247-1255. 

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru