EN   UA

 КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Logo ZTD

 

   Завідувач кафедри – Ціж Богдан Романович, 
професор, доктор технічних наук 

  239-26-35

  e-mail: tsizhb@ukr.net

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

kafedrazahaljnotekhnichnykhdystsyplinКафедра загальнотехнічних дисциплін була створена у 1994 році з метою об’єднання в один цикл інженерно-технічних дисциплін, які викладались для студентів санітарно-технологічного факультету (тепер факультету харчових технологій та біотехнології).
На сьогоднішній день кафедра надає освітні послуги студентам за спеціальностями 181 «Харчові технології», 162 «Біотехнології та біоінженерія», 226 «Фармація. Промислова фармація» рівнів підготовки бакалавр та магістр.
Головним завданням кафедри є створення в студентів фундаменту і формування основних фізико-технічних принципів для подальшого вивчення ними спеціальних дисциплін, зокрема, технологічного обладнання і ряду технологічних курсів. З цією метою на кафедрі підготовлені та викладаються такі навчальні дисципліни, як інженерна і комп’ютерна графіка, основи автоматизованого проектування, альтернативні та відновлювальні джерела енергії, теоретична та прикладна механіка, матеріалознавство, теплотехніка, теплохолодотехніка, електротехніка та основи електромеханіки, електротехніка з основами електроніки, процеси і апарати харчових виробництв, процеси і апарати біотехнічних виробництв, процеси і апарати фармацевтичних виробництв, автоматизація виробничих процесів, роботизація виробничих процесів, мікропроцесорні системи управління технологічними процесами, сучасні методи енергозабезпечення підприємств галузі, енергозберігаючі технології в біотехнології, основи сенсорного аналізу харчових продуктів, технологічні основи виробництв, психологія інженерної діяльності, принципи енергоменеджменту та енергозбереження, кваліметрія та ряд ішних. Інженерно-технічні навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі, тісно взаємопов’язані, базуються одна на одній і мають спільну мету – формування професійних технічних навиків володіння, оптимального використання і вдосконалення обладнання та апаратури в майбутніх інженерів-технологів харчових, біотехнологічних, фармацевтичних та переробних підприємств.
В 2012 – 2015 рр. до кафедри було прикріплено відділення контролю якості продукції і вона носила назву кафедри загальнотехнічних дисциплін та контролю якості продукції.
За роки існування кафедри викладачами випущено понад 100 навчально-методичних видань (підручників, навчальних посібників, текстів лекцій, методичних вказівок і рекомендацій, навчальних програм), створено комп’ютерні мультимедіа-продукти (прикладні комп’ютерні програми) для технічних навчальних дисциплін, зокрема комп’ютерні симуляції, віртуальні лабораторні роботи, мультимедійні представлення лекційних, лабораторних і практичних занять, озвучені мультимедіа-презентації окремих лекцій тощо.
За результатами проведених наукових досліджень співробітники кафедри опублікували понад 1000 наукових праць, з них більшість – наукові статті у високорейтингових зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, авторські свідоцтва, патенти України. Крім того, випущено технічні умови, технологічні регламенти, методичні рекомендації виробництву, довідники, десятки раціоналізаторських пропозицій, рекламні буклети та ін. Результати досліджень були представлені на більше, ніж 300 наукових конференціях, симпозіумах, школах і семінарах, в основному міжнародних. За роки існування кафедри її працівниками захищено дві кандидатські і три докторські дисертації.
В різні роки на кафедрі працювали професор Сокіл Б. І., доценти Дідошак В. І., Волос В. О., Шегедин О. І., Онишко Л. І., асистенти Портак Ю. Р., Галкіна Н. С.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru